میگویند زمان طلاست اما من چشیدم

دروغ میگویند زمان آتش است

ثانیه به ثانیه اش میسوزاند

وتا به شعله ات نکشد نمیگذرد....