خسته ام از لبخند اجباری 

خسته از حرف های تکراری
خسته ام از آدم های تکراری 

خسته از محبت های خالی