چقدر تلـــــخه ....

بـــه همـه آرامش بدی !!! ولی وقتی خودت یه شونه ی

گرم برای دلتنگیهات بخوای...

هیــــچ کـــــــس کنارت نباشه.

هیچکس..