به دوست داشتنت مشغولم

همانند سربازی که سالهاست

در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد

نتیجه تصویری برای همانند سربازی در مقری متروکه