سیگار ؛ می کشم
عرق ؛ می خورم
سیگاری ؛ می کشم
رفیق باز ؛ هستم
با خونوادم ؛ نمیسازم
کلا ؛ آدم خوبی نیستم
من اون پسر بدم ،
همون که همه رو بدیم قسم میخورن
اما هیچ وقت بدی ای ازم ندیدن ...
دل نوشت:
منمو
یه پاکت سیگارو
یه فندک
کاش میشد به جای سیگار
دنیامو آتیش بزنم ...

  • سیگار ؛ می کشم 
عرق ؛ می خورم 
سیگاری ؛ می کشم 
رفیق باز ؛ هستم 
با خونوادم ؛ نمیسازم 
کلا ؛ آد