من ان گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی ابی

ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم