◈یہ پسری عاشق بود درد داشت
◈تنها بود باخدا حرف داشت
◈ولی اون روز نہ فرداش
◈خواست گریہ کنہ خالی شہ درداش
◈همین کہ خواست بریزه اشکاش
◈خدا زد رو شونش گفت پاشو
◈مرد باش

544