« هفـــت پــیک عشـــــــق »»

پیک اول را  که در  پیمانه  ریخت...
آبرومـــــان  در ره  میـــخــانه  ریخت...

پیک دوم  را به عشــــــــق او  زدیــم ...
باده ســـــر شد ما همه هوهو زدیم ...

پیک  سوم را  زدیــــــم  و سوختیم ...
تـــــــار دل بر  پـــود ِ مستی دوختیم ...

پیک چهارم  پیــــــــک  اهـــل راز بود ...
ساقـــــــــی با میخوارگان دمسازبود ...

پیک پنــــــــــجم پـرده را از هم درید ...
مــــژده ی کشف و شهود ِدل رسید ...

پیک ششم  همـــــــــرهی  با دار  بود ...
شوق وصل ووعــــــــده ی دیداربود ...

پیک هفتم مـــــا همه  ساقی شدیم ...
ساقی و جــــام  می و باقی  شدیم...

هفت پیک عشق مستم کرده است...
ساقی‌امشب می‌پرستم کرده‌است...