هیییییییییییسسسسسسسس فقط بخون : 💔سلامتی روزی ک بی اجازه لختم میکنن و 1 غریبه منو میشوره و بقیه از پشته شیشه بی اجازه نگام میکنن,💔 💔سلامتی روزی ک بستگانم بیشتر از 10 نفر نیستن و منو روسرشون گرفتنو حلوا حلوا میکنن, همونا ک وقتی بودم دلمو تیکه تیکه کردن💔 👈هیییییییییسسسسسس بخون 👉 💔سلامتی روزی ک عجله دارن از بدنه سردم راحت بشنو زود میزارنم تو نعشکش💔 💔سلامتی اون دونفر ک زحمت میافتن منو تو قبر جا بدن💔 💔سلامتی روزی ک همه از بالا ب تنهایی دوبارم و رخته خواب جدیدم نگا میکنن 💔 💔سلامتی کسی ک روم خاک میریزه💔 💔سلامتی اون روز,اون قبر,اون جسمه سرد💔 یه لحظه بخون فقط: 👈شب تولدم همه گفتن آرزو بکن شمعتو فوت کن .....👉 👈چشمامو بستمو آرزو کردمو شمع فوت کردم ......👉 👈 مامانم گفت من میدونم چی آرزو کردی پول .....👉 👈خواهرم گفت ماشین ....👉 👈 دوستام گفتن ی عشق پولدار و خوب.....👉 👈 من به همشون فقط خندیدمو نگاه کردمو تو دلم گفتم.....👉 👈آرزو کردم شمع تولدسال دیگه ام رو سنگ قبرم روشن کنید و جای من باد شمعو خاموش کنه .......👉 🌀هیسسسسسسسس فقط بگو آمین 🌀 🌀به سلامتی اون شب...💔