من چشام جز تو دنبال کسی دیگه ایی نبوده

 

از بس بهت نزدیک شدم دور شدم از خانواده ام

 

خیلیا به دلم راه دادن من پا ندادم