خدایا… یه چیزی میگم ولی دلگیر نشو!!!
به خودت قسم، دنیات ته نامردیه...
خدایا
صورت حساب لطفا...
من دیگر سیر شده ام!!!
خدایا...
گِله نمی کنم
ولی...
کمی آرامتر امتحانم کُن!!
به خودت قَسَم خسته ام...
کاش به جای دلم گلویم تنگ میشد،
هوا نمی رسید و خلاص....
این روزها انقدر حالم خراب است که اگر خدا هم بگوید باهات قهرم :میگویم هر طور راحتی...