گفت:اینقدر سیگار نکش میمیری. . .

 گفتم:اگه نکشم میمیرم. . .

 گفت:اگه بکشی با درد میمیری. . .

 گفتم:اگه نکشم از درد میمیرم. . .

گفت:هوای دودی جلوی درد رو نمیگیره. . .

 گفتم:هوای صاف جلوی مرگو میگیره؟. . .

 یه کم نگاهم کرد و گفت:بکش. .