دستمال کاغذی؛

این روزها فهمیده مرد هم گریه می کند

از بس با اشک های روی گونه ام هم قطارش کردم

از بس نیامدی...

ولی من هنوز دوستت دارم را یادم نمی رود...

حتی اگر تمام دستمال کاغذی های دنیا

بفهمند...

مرد هم گریه می کند...