خدایـــــــــــا 

دستامو زدم زیر چونه ام 

مات و مبهوت نگات میکنم 

طلبکارنیستم... 

فقط مشتاقم بدونم ته قصه چی میکنی بامن!!!