اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب...
اینجا وقتی گم میشوی به جای اینکه دنبالت بگردند فراموشت میکنند...
اینجا وقتی قهر میکنی به جای اینکه دستهایت را محکم تر بگیرند
شانه هایشان را بالا می اندازند و میگویند هرطور راحتی...

اینجا دوست دارند کسانی را که در زندگیشان نقش بازی میکنند
و رد میکنند کسانی را که در زندگیشان نقش دارن...
اینجا وقتی میروی پشتت به جای دست، دل تکان میدهند...

اینجا درددلهایت را میشنوند تا یاد بگیرند چگونه دلت را به درد بیاورند...
اینجا کسی که همه دنیای توست منت دیگری را میکشد...
اینجا به تاوان دل شکسته شان هزاران دل خواهند شکست...
اینجا چشمها را هم بشوری جور دیگری هم ببینی باز هم فرقی ندارد...

اا